Regulamin

REGULAMIN iMOTO

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Terminy zapisane w niniejszym dokumencie [ „„Regulamin”” ] wielką literą, mają znaczenie nadane im w Regulaminie.
 2. Regulamin określa treść relacji (i) pomiędzy Portalem a jego Użytkownikami oraz (ii) wszystkimi innymi osobami korzystającymi z Portalu lub (iii) podmiotami z Portalem współpracującymi oraz definiuje (iv) warunki świadczenia usług przez Operatora Portalu - STARHOUSE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - na rzecz Użytkowników. Poprzez rejestrację w Portali (akceptację Regulaminu) Użytkownik zawiera z Operatorem Portalu umowę, której treść i warunki określają wszystkie dokumenty powołane w Regulaminie, także gdy akceptacja warunków następuje poprzez rejestrację w Portalu via Aplikacja iMoto i poprzez przyjęcie za obowiązujące postanowień Regulaminu Aplikacji iMoto.
 3. Przedmiotem regulacji zawartych w Regulaminie są m.in. prawa i obowiązki Użytkowników, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Operatora Portalu, jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Portal.
 4. Każdy potencjalny Użytkownik, z chwilą rejestracji zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i może podejmować dalsze czynności, po uprzednim wyrażeniu zgody i po akceptacji wszystkich postanowień Regulaminu oraz innych dokumentów poddanych takiemu wymogowi. Dotyczy to także Użytkowników dokonujących rejestracji via Aplikacja iMoto.
 5. Regulamin jest udostępniany nieprzerwanie na stronie internetowej Portalu [ http://www.imoto.zone ], w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie oraz utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku. Czynności tych dokonać można w każdym czasie.

 

 II. DEFINICJE

 1. [ „Administrator” ] lub [ „Operator Portalu” ] - podmiot świadczący usługę udostępniania zasobów Portalu na rzecz Użytkowników Portalu, którym jest STARHOUSE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-819), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000286319, NIP: 7343260371.
 2. [ „Użytkownik” ] - pełnoletnia osoba fizyczna [ „Użytkownik Prywatny” ], posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która po rejestracji w Portalu (akceptację Regulaminu) uzyskała dostęp do usług oferowanych przez Portal. Użytkownikiem może być również osoba małoletnia (z zastrzeżeniem dalszych postanowień dla Strefy Dzieci iMoto) lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody jej przedstawiciela ustawowego.

W odpowiednim zakresie, Użytkownikiem może być także osoba prawna, podmiot współpracujący z Operatorem Portalu, [ „Użytkownik Przedsiębiorca” ], której oferta jest implikowana w kanale dostępu Portalu, z której w ramach usługi [ „Giełda” ] po zalogowaniu się Użytkownika (os. fizycznej) na Konto będzie mógł skorzystać Użytkownik Prywatny. Użytkownikiem Przedsiębiorcą może być także osoba prowadząca działalność gospodarczą, która rejestruje się w Portalu w ramach uprawnień Użytkownika Prywatnego, także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która może we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

 1. [ „Portal” ] – społecznościowy, branżowy portal iMoto, figurujący pod internetowym adresem
  [ http://www.imoto.zone ], będący platformą internetową, umożliwiający Użytkownikom znajdowanie odpowiednich produktów związanych z motoryzacją, porównywanie cen produktów branżowych, pojazdów i części zamiennych, nawiązywanie kontaktów, a także świadczący na rzecz Użytkowników inne usługi drogą elektroniczną. Portal stanowi serwis zrzeszający wszystkich użytkowników pojazdów motoryzacyjnych w Polsce i posiada kilka funkcjonalnych płaszczyzn: (i) pełni funkcję elektronicznej książki serwisowej, (ii) przypomina o ważnych wydarzeniach i o (iii) konieczności podjęcia określonych działań związanych z pojazdem, a także (iv) dostarcza informacji swoim Użytkownikom m.in. w przedmiocie podejmowanych decyzji zakupowych.

Wszelkie autorskie prawa majątkowe, prawa własności przemysłowej do Portalu i jego poszczególnych elementów, do logo i znaku towarowego iMoto, a także credo Portalu - „just drive” - (prawa ochronne na znaki towarowe i treści umieszczone w Portalu, także prawa do układu i kompozycji tych elementów Portalu) przysługują Operatorowi Portalu.

 1. [ „Regulamin” ] – – niniejszy dokument. Regulaminowi towarzyszą (stanowiąc jego integralną część) następujące dokumenty:
 • [ „Regulamin Aplikacji iMoto” ];
 • [ „Polityka Prywatności” ];
 • [ „Polityka Bezpieczeństwa Użytkowników” ];
 • [ „Regulamin Sklepu iMoto” ];
 • [ „Zasady Płatności i Zarabiania w iMoto” ];
 • [ „Ogólne Warunki Konkursowe iMoto” ];

przy czym Operator Portalu zastrzega na swoją rzecz prawo określania szczegółowych, dalszych zasad w odrębnych dokumentach, o czym Użytkownik zostanie powiadomiony z odpowiednim wyprzedzeniem.

 1. [ „Osoba” ] – odpowiednio, Użytkownik Prywatny lub Użytkownik Przedsiębiorca, osoba fizyczna lub prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają osobowość prawną (która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania).
 2. [ „Konto”/ „Profil”] - dostępne dla Użytkownika miejsce w Portalu, za pośrednictwem którego Użytkownik wprowadza dane i zarządza nimi w celu realizacji czynności związanych z posiadaniem, ubezpieczeniem, użytkowaniem Pojazdu – utworzone i aktywowane na Portalu przez Osobę na podstawie prawdziwych i kompletnych informacji, na którym gromadzone będą dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Portalu, umożliwiające między innymi dokonanie zakupu Towarów w ramach usługi [ „Giełda” ] lub [ „Gadżety” ]. Każdy Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto w Portalu, przy czym możliwe jest zarejestrowanie w Koncie wielu pojazdów, należących do Użytkownika, co zostanie potwierdzone poprzez wpisanie odpowiedniego nr VIN pojazdu.

Zabroniony jest dostęp do Portalu i jego treści w sposób zautomatyzowany. Zakazane jest używanie botów, robotów indeksujących i innych zautomatyzowanych narzędzi umożliwiających korzystanie z Portalu i Konta bez interwencji (osobistego udziału) Użytkownika.

 1. [ „Saldo” ] - zarejestrowane Konto, na którym Operator Portalu, po rejestracji doposaża Użytkownika w kwotę 10 zł (słownie złotych: dziesięć ) (Bon Powitalny) z przeznaczeniem na realizację transakcji w ramach Portalu, tj. z wykorzystaniem udogodnień przewidzianych w ofercie usług [ „Giełda” ] lub [ „Gadżety” ], działań reklamowych i promocyjnych na Portalu, a także w ramach innych przedsięwzięć przez Operatora Portalu organizowanych dla Użytkowników. Kwotę zdeponowaną na Załadowanym Koncie (także środkami Użytkownika), Operator Portalu zwraca Użytkownikowi w dowolnym momencie, zwłaszcza, gdy Użytkownik zamyka Konto/Profil. Zwrot kwot znajdujących się na Koncie/Profilu odbywa się na wskazany przez Użytkownika rachunek bankowy, po potrąceniu należności Operatora Płatności (zgodnie z regulaminem Operatora Płatności), po uprzedniej wiadomości e-mail z danymi na adres podany w Regulaminie. Zwrotowi nie podlegają kwoty takie jak: ((i)) kwota Bonu Powitalnego; ((ii)) równowartość Rabatu Uznaniowego; ((iii)) zarobione na portalu środki. Zwrot zgromadzonych na Saldzie środków następuje po przesłaniu przez Użytkownika wiadomości e-mail na adres: platnosci@imoto.zone z podaniem ((i)) danych do przelewu, ((ii)) wysokości wnioskowanej kwoty, jaka ma podlegać zwrotowi. Jeżeli Konto/Profil zostały przez Operatora Portalu zablokowane na skutek okoliczności leżących po stronie Użytkownika, środki zgromadzone na Koncie/Profilu nie podlegają zwrotowi, do czasu wyjaśnienia wszystkich okoliczności stanowiących podstawę decyzji o zablokowaniu Konta/Portalu.
 2. [ „Bon Powitalny” ] - stanowi przedpłaconą kwotę 10 zł (słownie złotych: dziesięć). Użytkownik nabywa prawo do realizacji Bonu Powitalnego po dokonaniu prawidłowego procesu rejestracji swojego Konta i podaniu prawidłowego numeru VIN pierwszego pojazdu. Bon ten może zostać przez Użytkownika wykorzystanych w dowolnym momencie, wedle jego wyboru, po zawarciu transakcji sprzedaży (kupna), w szczególności w strefie Giełda i Gadżety. Bon zachowuje ważność przez 36 miesięcy (dotyczy to pełnej lub cząstkowej wartości bonu), przy czym przez cały okres jego ważności, Operator Portalu dysponuje prawem cofnięcia i zablokowania uprawnienia do wykorzystania przez Użytkownika Bonu Powitalnego.
 3. [ „Rabat Uznaniowy” ] – Operator Portalu może w dowolnym momencie przyznać uznaniowo Użytkownikowi rabat, w szczególności przy okazji wybranych świąt oraz okoliczności, z terminem ważności przez okres 36 miesięcy, do wykorzystania w dowolnym momencie po zawarciu konkretnej transakcji sprzedaży/kupna.
 4. [ „Giełda” ] – zintegrowana usługa oferowana w ramach Portalu, polegająca na tym, że dzięki wykorzystaniu mechanizmu informatycznego, Użytkownik w ramach usług oferowanych przez Operatora Portalu zostaje przekierowany do asortymentu dostępnych (współpracujących z Portalem) Dostawców / Producentów (Kontrahentów) operujących w branży motoryzacyjnej. Usługa ta umożliwia Użytkownikowi zawarcie umowy z Kontrahentami, po spełnieniu wymagań określonych w regulaminach Dostawców / Producentów (np. po rejestracji na stronie internetowej Kontrahenta). Dane dotyczące Towarów, z którymi można się zapoznać dzięki Portalowi, pochodzą od Kontrahentów. Operator Portalu dokłada starań, aby informacje prezentowane w Portalu były aktualne, prawdziwe i kompletne, przy czym treści dostarczane przez Kontrahentów stanowią wyłącznie ich odpowiedzialność. W razie wątpliwości dotyczących aktualności oferty lub innych zagadnień związanych z transakcją, Użytkownik powinien kontaktować się bezpośrednio z Kontrahentem.
 5. [ „Gadżety” ] – Sklep iMoto z produktami dostępnymi dla zarejestrowanych Użytkowników. Właścicielem i operatorem sklepu jest Starhouse sp. z o.o. Przy czym w niniejszym Regulaminie ustala się, że w przypadku zwrotu przez Użytkownika Gadżetu zakupionego z wykorzystaniem kwoty Bonu Powitalnego lub Rabatu Uznaniowego (jeśli stanowiły dopełnienie ceny za Towar), kwoty tego bonu oraz rabatu nie podlegają zwrotowi na rzecz Kupującego.
 6. [ „Kupujący” ] - Użytkownik dokonujący zakupu Towaru za pośrednictwem Portalu, Użytkownik Prywatny, który ukończył 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, albo Użytkownik Przedsiębiorąca.
 7. [ „Kontrahent” ] - Użytkownik Przedsiębiorca lub wprost przedsiębiorca prowadzący sklep internetowy lub prezentujący Towar w ramach Portalu (także Partner iMoto), współpracujący z Operatorem Portalu na podstawie umowy współpracy w ramach Portalu, jak również inny dostawca usług i towarów dla posiadaczy pojazdów i branży motoryzacyjnej.
 8. [ „Oferta Handlowa Kontrahenta” ] - towary lub usługi oferowane przez Kontrahenta, (który posiada sklep internetowy lub w inny sposób przedstawia w sieci internetowej swoją ofertę), z którą Użytkownik może się zapoznać po przekierowaniu go do sklepu Kontrahenta dzięki Portalowi.
 9. [ „Partner iMoto” ] – podmiot, który podjął współpracę z Operatorem Portalu, na podstawie odrębnej umowy.
 10. [ „Towar” ] - produkt lub usługa prezentowana za pośrednictwem Portalu przez Kontrahentów lub Gadżet w sklepie iMoto.
 11. [ „Operator Płatności” ] - PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (…), przy ul. [], 60-166 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, będąca podmiotem świadczącym usługi płatnicze w Portalu w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o Usługach Płatniczych, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do rejestru usług płatniczych IPI/2012
 12. [ „Usługi” ] – świadczone przez Operatora Portalu usługi na rzecz Użytkowników, w szczególności takie jak: (i) [ „Gadżety” ], (ii) [ „Giełda” ], a także (iii) usługi dla Użytkowników Przedsiębiorców [reklama, sponsoring, promocje].
 13. [ „Konkurs iMoto” ] – konkursy weryfikujące wiedzę i umiejętności Użytkowników, którzy zgłoszą udział w nich, prowadzone m.in. zgodnie z postanowieniami [ „Ogólne Warunki Konkursowe iMoto”].
 14. [ „Strefa Dzieci iMoto” ] – wyodrębniona w Portalu (na Koncie Użytkownika) przestrzeń zabaw i gier edukacyjnych z branży motoryzacyjnej, z której małoletni może korzystać, pod warunkiem wyrażenia na to zgody jego przedstawiciela ustawowego.

 

III. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z PORTALU

 1. Korzystanie przez Użytkowników z Portalu ma charakter nieodpłatny, przy czym korzystanie z niektórych usług, które Portal udostępnia lub z których korzystanie umożliwia, może podlegać opłacie.
 2. STARHOUSE sp. z o.o., z zastrzeżeniem transakcji dokonywanych w Sklepie iMoto, nie jest sprzedawcą, ani stroną transakcji dokonywanych przez Użytkowników, w tym również takich, które realizowane są w ramach Oferty Handlowej Kontrahentów. Operator Portalu informuje w Portalu o Towarach oraz umożliwia zawieranie umów sprzedaży, ubezpieczenia pomiędzy Kupującym a Kontrahentem m.in. w ramach usług w sekcji Giełda.
 3. W celu uniknięcia wątpliwości Operator Portalu nie odpowiada za: (i) realizacje dostawy Towaru w związku z zamówieniem złożonym u Kontrahenta w ramach Oferty Handlowej Kontrahenta, (ii) z tytułu rękojmi, gwarancji oraz uprawnień Kupującego, związanych z transakcją sprzedaży Towaru, (iii) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania przez Kontrahenta, (iV) za jakość, bezpieczeństwo, legalność Towarów. STARHOUSE sp. z o.o. w ramach swych usług informuje w Portalu o Towarach oraz umożliwia zawieranie umów sprzedaży pomiędzy Kupującym a Kontrahentem.
 4. W ramach Portalu umożliwia się Użytkownikowi m.in.:
  1. uzyskiwanie informacji o Towarach oferowanych przez Kontrahentów,
  2. porównywanie cen Towarów oferowanych przez Kontrahentów,
  3. wydawanie, w tym zamieszczanie opinii lub komentarzy dotyczących Towarów, sklepów internetowych oraz Oferty Handlowej Kontrahentów lub przebiegu transakcji,
  4. wydawanie opinii i komentarzy dotyczących Kontrahentów i zapoznawanie się z nimi oraz wymianę opinii nt. zdarzeń i Towarów z branży motoryzacyjnej, także poprzez wypełnienie ankiety przesłanej przez Operatora Portalu;
  5. usługę [ „Giełda” ];
  6. usługę [ „Gadżety” ];
  7. otrzymanie newslettera oraz innych informacji nt. zdarzeń, eventów, imprez branży motoryzacyjnej, w tym wydarzeń integrowanych z Portalem na warunkach;
  8. zabawę i edukację dla Dzieci w Strefie Dzieci iMoto
  9. udział w konkursach i ankietach organizowanych przez Operatora Portalu lub Partnera Portalu na zasadach wyrażonych w [ „Ogólnych Warunkach Konkursowych iMoto” ];
  10. skorzystanie z Bonu Powitalnego;
  11. skorzystanie z Rabatu Uznaniowego.
 5. Działanie Użytkownika, które mogłoby utrudniać lub destabilizować funkcjonowanie Portalu, każde działanie sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami i Regulaminem, jest zabronione. Użytkownik jest zobowiązany do zapewnienia, że reguły korzystania z Portalu, będą także przestrzegane przez małoletnich, korzystających ze Strefy Dzieci iMoto.
 6. W przypadku stwierdzenia takich działań, Operator Portalu ma prawo zablokować konto Użytkownika. Działania polegające na próbie destabilizacji Portalu stanowią czyn zabroniony według obowiązujących przepisów. Podjęcie stosownych czynności, w tym zmierzających do naprawienia poniesionej szkody, przez Operatora Portalu jest uprawnione.
 7. Użytkownik w momencie rejestracji (zawarcia umowy z Administratorem), zobowiązuje się do:
  1. przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Administratora oraz innych Osób;
  2. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych Użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy czynności te są zgodne z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu;
  3. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Portalu, a także działań polegających na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do kont innych Użytkowników;
  4. nie podejmowania jakichkolwiek działań na szkodę Administratora, Użytkowników i innych osób.
  5. sprawowania, jako przedstawiciel ustawowy, właściwej opieki nad małoletnimi, którzy za zgodą Użytkownika korzystają w celach edukacyjnych i zabawowych ze Strefy Dzieci iMoto wyodrębnionej na Koncie Użytkownika, w szczególności tak, aby małoletni korzystał z Portalu jedynie w ramach Konta Użytkownika i w obrębie Strefy Dzieci iMoto;
 8. Użytkowanie Portalu w sposób sprzeczny lub niewłaściwy z jego celem społecznościowym i gospodarczym jest zabronione. Niedozwolone jest w szczególności umieszczanie treści i zdjęć o charakterze erotycznym czy pornograficznym, naruszających zarówno polskie jak i międzynarodowe normy prawne oraz moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną itp.), naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób. Zabrania się również rozsyłania spamu i niezamówionej informacji handlowej oraz uprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.

 

IV. REJESTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO KONTA / PROFILU

 1. Rejestracja w Portalu następuje poprzez akceptację Regulaminu oraz wypełnienie formularza rejestracyjnego prawdziwymi, aktualnymi, pełnymi i prawidłowymi danymi Użytkownika, w szczególności takimi jak imię, adres e-mail oraz hasło. Po dokonaniu rejestracji za pomocą formularza rejestrowego, Użytkownik otrzyma na wskazany przez siebie adres e-mail potwierdzający rejestrację oraz inne wymagane prawem informacje.
 2. Użytkownicy mają możliwość dokonania rejestracji w Portalu za pomocą narzędzi dostępnych w Portalu i logowania się w Portalu z wykorzystaniem danych dostępowych ustalonych podczas rejestracji w Portalu.
 3. Niezależnie od wymogów systemowych Portalu, rejestracja w Portalu jest równoznaczna ze złożeniem przez Użytkownika oświadczeń o:
 • zapoznaniu się z Regulaminem i akceptacji jego postanowień;
 • dobrowolnym przystąpieniu do korzystania z Portalu;
 • prawidłowości podanych przez Użytkownika danych zawartych w formularzu rejestrowym i nienaruszaniu przez te dane praw osób trzecich;
 • zgodzie na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez Operatora Portalu w formularzu rejestrowym, dla celów należytego wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa Użytkowników, w tym na umieszczenie na Koncie danych osobowych, wizerunku oraz informacji dotyczących innych osób (oraz, że nastąpiło to zgodnie z prawem).
 1. Użytkownik może utworzyć tylko jedno Konto.
 2. W przypadku zaistnienia podejrzenia, że Użytkownik ma więcej niż jedno Konto oraz w przypadku podejrzenia prób wyłudzeń Administrator ma prawo poprosić Użytkownika o wyjaśnienia, a w ostatecznym przypadku może zablokować Użytkownikowi Konto.
 3. Użytkownik zobowiązany jest podać prawdziwe i prawidłowe dane. W przypadku zmiany danych, przekazuje informacje dotyczące ich zmiany Operatorowi Portalu w celu aktualizacji konta.
 4. Zakazane jest podawanie fałszywych danych w Portalu oraz tworzenie konta dla innej osoby, bez jej pozwolenia.
 5. Użytkownik jest osobą mającą powyżej 18 lat, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych postanowieniami dla Strefy Dzieci iMoto.
 6. W przypadku zablokowania Konta Użytkownik nie ma prawa utworzyć kolejnego konta bez pozwolenia Operatora Portalu. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować i zwrócić się do Operatora Portalu z wnioskiem o zamknięcie Konta. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera dostępnego w Portalu, poprzez przesłanie oświadczania w tym przedmiocie do Operatora Portalu, z wykorzystaniem narzędzi informatycznych dostępnych w Portalu.

 

V. DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. W momencie rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie danych osobowych przez Administratora, zgodnie z warunkami określonymi w [ „Polityce Bezpieczeństwa Użytkowników”].
 2. Administratorem danych osobowych jest STARHOUSE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-819), przy ul. Transportowców 23, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000286319, NIP: 7343260371.
 3. Operator Portalu może uzależnić świadczenie usług w Portalu i korzystanie z niego przez Użytkownika od uprzedniego potwierdzenia przez niego danych osobowych stosownymi dokumentami. Dane osobowe oraz informacje zawarte w formularzu rejestracyjnym wykorzystywane będą przez Administratora do zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy z Użytkownikiem oraz zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług oraz zgodnie z przyjętą u niego Polityka Bezpieczeństwa Użytkowników. Dane te są przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem, a Operator Portalu z należytą starannością jest zobowiązany dobierać i stosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych.
 4. Operator Portalu informuje, że w trakcie przeglądania Portalu, używane są pliki „cookies”, czyli informacje tekstowe, zapisywane w urządzeniu Użytkownika, które pozwalają dopasować Portal i Konto do indywidualnych potrzeb Użytkownika, jak również służą do opracowywania statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z Portalu [ „Polityka Prywatności” ]. W naszych aplikacjach używamy znaczników internetowych do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach, aplikacjach i w Internecie. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (tj. twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz strony w Internecie.

 

VI. OCHRONA PRAW INNYCH OSÓB

 1. Użytkownik nie ma prawa publikowania na Koncie w Portalu treści lub wykonywania jakichkolwiek czynności, które naruszają bądź łamią prawa innych osób.
 2. Użytkownik publikuje treści lub wykonuje jakiekolwiek czynności zgodnie z przepisami prawa. Użytkownik oświadcza, że treści umieszczane przez niego w Portalu na Koncie są prawdziwe i nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym prawa autorskich majątkowych i osobistych oraz że uzyskał zgodę innych osób na umieszczenie przez niego treści, odnoszących się do tych osób. Operator Portalu nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do niego przez inne podmioty roszczeń związanych opublikowaniem zdjęć lub osobistego wizerunku tych podmiotów. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik, który opublikował sporne zdjęcie lub wizerunek innej osoby. W przypadku umieszczenia w Portalu treści, które mają charakter utworu (i korzystają z ochrony prawnoautorskiej) w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Użytkownik udziela Operatorowi Portalu nieodpłatnej, niewyłącznej licencji do wykorzystania udostępnionych utworów dla potrzeb świadczenia usług w Portalu oraz zrzeka się wszelkich możliwych roszczeń wobec Operatora Portalu w przypadku ich wykorzystania (także poprzez kopiowanie).
 3. Zasady wykorzystywania utworów pochodzących od Kontrahentów zostały uregulowane w umowach z tymi podmiotami.
 4. Operator Portalu zastrzega sobie prawo do usunięcia treści, które w jakikolwiek sposób naruszają prawa osób trzecich, bądź są niezgodne z prawem i Regulaminem.
 5. Naruszenie praw osób trzecich, publikowanie treści lub wykonywanie czynności, które są niezgodne z prawem i Regulaminem, uprawnia Administratora do zablokowania Konta Użytkownika.
 6. Użytkownik nie może wykorzystywać praw autorskich lub znaków towarowych Portalu, z wyjątkiem gdy takie wykorzystanie zostało bezpośrednio dopuszczone przez Operatora Portalu. Użytkownik nie jest uprawniony do kopiowania, rozpowszechniania, reprodukowania lub modyfikowania jakichkolwiek treści, w tym danych umieszczonych w Portalu.

 

VII. ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Świadczenie usług w ramach Konta przez Operatora Portalu, jest bezterminowe, jednak Użytkownikowi w każdym czasie przysługuje prawo rozwiązania umowy, co Użytkownik może uczynić usuwając Konto Użytkownika w panelu Zarządzanie Kontem oraz zaznaczając odpowiednie oświadczenie w ramach tych czynności.
 2. Użytkownik ma prawo do usunięcia swojego konta bądź wyłączenia aplikacji w dowolnej chwili. Po usunięciu konta, dane Użytkownika zostają nieodwracalnie skasowane, a rozliczenie Operator Portalu przeprowadza zgodnie z Zasadami Płatności i Zarabiania w iMoto.
 3. W przypadku naruszenia prawa lub postanowień Regulaminu, lub gdy istnieje ryzyko narażenia Portalu na odpowiedzialność prawną, Portal zastrzega sobie prawo do zaprzestania udostępniania Użytkownikowi całości albo części usług Portalu. Użytkownik zostanie powiadomiony o takim działaniu Operatora Portalu wiadomością e-mail.

W szczególności Operator Portalu może rozwiązać umowę, jeżeli (i) stwierdzi się, że dane lub oświadczenia Użytkownika są nieprawdziwe, nieaktualne, niekompletne lub (ii) działania lub zaniechania Użytkownika mogą negatywnie wpływać na renomę lub dobre imię oraz opinię o Portalu, Operatorze Portalu lub (iii) Użytkownik łamie postanowienia Regulaminu iMoto.

 

VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Użytkownik korzysta z Portalu na własną odpowiedzialność.
 2. Administrator zobowiązuje się do świadczenia usług jak najwyższej jakości.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Portali wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, nawet w przypadku, gdy skutkują one utratą danych Użytkownika.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania z Portalu, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń systemu, a w ramach obsługi, będzie o tym informował Użytkowników z odpowiednim wyprzedzeniem.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści lub jakiekolwiek czynności wykonywane przez Użytkowników, ani za wykorzystanie przez nich danych niezgodnie z celem działania Portalu.
 6. Treści publikowane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami twórców Portalu iMoto, nie stanowią opinii Operatora Portalu. Użytkownik zamieszczający treści zabronione może ponieść odpowiedzialność karną lub cywilną, także względem Operatora Portalu bądź innych osób.

 

IX. REKLAMACJA

 1. Użytkownik może reklamować zakłócenia Portalu przez zgłoszenie tego Operatorowi Portalu. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące usług świadczonych w Portalu przez Operatora Portalu. Zgłoszenie reklamacyjne należy przesłać na adres admin@imoto.zone lub może zostać złożone przy pomocy formularza dostępnego pod adresem internetowym http://www.imoto.zone/kontakt
 2. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane przez Administratora w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Administrator zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać ona będzie z nieznajomości Regulaminu lub przepisów prawa.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo ingerencji w Konto Użytkownika w celu usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Portalu oraz zakłóceń lub problemów w funkcjonowaniu Konta / Profilu.

 

X. ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

 1. Użytkownik zobowiązuje się do rozwiązania wszelkich roszczeń, podstaw powództw lub sporów w stosunku do Operatora Portalu wynikających z Regulaminu lub działania Portalu wyłącznie w Sądzie Okręgowym w Warszawie.
 2. Użytkownik zgadza się na podleganie jurysdykcji prawa polskiego w zakresie rozstrzygania wszelkich sporów z Portalem.
 3. Postanowienia Regulaminu oraz wszelkie spory pomiędzy Operatorem Portalu, a Użytkownikiem podlegają przepisom prawa polskiego.

 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Regulamin jest dostępny pod adresem http://www.iMoto.zone
  2. Regulamin może być jednostronnie zmieniony przez Operatora Portalu w każdej chwili, o czym Użytkownik zostanie poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem. W każdym wypadku zmiany w Regulaminie wchodzą w życie w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia ogłoszenia o zmianach w Portalu lub od dnia przesłania do Użytkowników powiadomień o zmianach.
  3. Zaakceptowanie zmian Regulaminu jest konieczne do dalszego korzystania z Portalu. W przypadku braku akceptacji zmian w Regulaminie, Użytkownik rozwiązuje umowę z Operatorem Portalu, co skutkować będzie zablokowaniem Konta.
  4. Regulamin jest dokumentem obowiązującym od dnia ogłoszenia na stronie internetowej Portalu.
  5. W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.

 

ZASADY PŁATNOŚCI i ZARABIANIA w iMOTO

Płatności

   1. Terminy zapisane w niniejszych „Zasadach Płatności i Zarabiania w iMoto” wielką literą, mają znaczenie nadane im w Regulaminie, chyba że zostały odmiennie zdefiniowane w dalszej treści.
   2. Zasady Płatności i Zarabiania w iMoto stanowią integralną część Regulaminu. Dokument niniejszy określa zasady świadczenia usług związanych z możliwością dokonywania transakcji za pośrednictwem Portalu, w tym prawa i obowiązki Użytkowników.
   3. Dla realizacji płatności w ramach Portalu wykorzystywane jest Saldo.
   4. Widok Salda w Portalu odzwierciedla następujące informacje i wartości [ „Kwoty Salda” ]:
    1. aktualną wartość Bonu Powitalnego;
    2. aktualną wartość Rabatów Uznaniowych;
    3. aktualną wartość środków zarobionych przez Użytkownika;
    4. aktualną wysokość Salda – kwota zgromadzona na Koncie.

Użytkownik ma prawo wydatkować zgormadzone na Saldzie środki, wg swojego uznania i dowolnej kolejności. Przy każdym zakupie Użytkownik może zdecydować o kolejność wydatkowania danych wartości.

   1. Dokonywanie transakcji w Portalu realizowane jest poprzez dokonanie płatności (w pełnej należnej kwocie) poprzez przelew online tj. formę płatności elektronicznej obsługiwaną przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, krajowej instytucji płatniczej, z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399 z chwilą zaksięgowania środków na rachunku bankowym Operatora.
   2. Doładowanie Salda następuje stosownie do „Regulaminu pojedynczej transakcji płatniczej PayU”, który to dokument określa zasady i warunki świadczenia usług w zakresie obsługi płatności dokonywanych drogą elektroniczną, stanowiących pojedynczą transakcję płatniczą. Z postanowieniami Regulaminu pojedynczej transakcji płatniczej PayU Użytkownik może się zapoznać tu.
   3. Operator Portalu zapewnia właściwe powiązanie zrealizowanej płatności z Saldem Użytkownika, tak aby każda płatność realizowana tytułem „doładowania Salda” była przypisywana właściwemu Kontu Użytkownika. Kolejność wykorzystywania Kwot Salda na zakupy Gadżetów lub Ogłoszeń jest dowolna i zależy jedynie od wyboru Użytkownika.
   4. Użytkownik nie ma możliwości zakupu bannerów lub reklam w Portalu (przy użyciu Salda), chyba że zostanie to uregulowane w odrębnej umowie z nim, na warunkach tamże uzgodnionych.
   5. Kwotę zdeponowaną na Saldzie, Operator Portalu zwraca Użytkownikowi w dowolnym momencie, zwłaszcza, gdy Użytkownik zamyka Konto/Profil. Zwrot kwot znajdujących się na Koncie/Profilu odbywa się na wskazany przez Użytkownika rachunek bankowy, po potrąceniu należności Operatora Płatności (zgodnie z regulaminem Operatora Płatności), po uprzedniej wiadomości e-mail z danymi na adres podany w Regulaminie. Zwrotowi nie podlegają kwoty takie jak: (i) kwota Bonu Powitalnego; (ii) kwota Rabatu Uznaniowego; (iii) zarobione na portalu środki. Zwrot zgromadzonych na Saldzie środków następuje po przesłaniu przez Użytkownika wiadomości e-mail (z adresu, który został podany w procesie rejestracji Użytkownika w Portalu) na adres: platnosci@imoto.zone z podaniem ((i)) danych do przelewu, ((ii)) wysokości wnioskowanej kwoty, jaka ma podlegać zwrotowi, ((iii)) uzasadnieniu zwrotu.
   6. Jeżeli Konto/Profil zostały przez Operatora Portalu zablokowane na skutek okoliczności leżących po stronie Użytkownika, środki zgromadzone na Koncie/Profilu nie podlegają zwrotowi, do czasu wyjaśnienia wszystkich okoliczności stanowiących podstawę decyzji o zablokowaniu Konta/Portalu.

 

Dokumentowanie transakcji

   1. Zakupy Gadżetów i Ogłoszeń dokumentowane są paragonami bądź fakturami VAT w zależności od strony transakcji i wyrażonego życzenia (Użytkownik Prywatny i Użytkownik Przedsiębiorca).
   2. Portal posiada zaimplementowany algorytm weryfikacji NIP, aby zminimalizować ryzyko wystawiania błędnych faktur , np. na nieprawdziwe dane lub nieistniejące podmioty.
   3. Faktury będą wysyłane na adres e-mail Użytkownika albo poprzez przesłanie linku z fakturą do ściągnięcia, zapisania na urządzeniu Użytkownika.

 

Zarabianie

   1. Portal umożliwia podejmowanie działań w ramach iMoto, które powodują wzrost Salda Użytkownika [ „Zarabianie w iMoto” ].
   2. Następujące działania, podejmowane przez Użytkownika w ramach Portalu mogą być uwzględniane w bilansowaniu Salda, poprzez zwiększenie kwoty dostępnych na Saldzie środków:
    1. Ankiety;
    2. Testy;
   3. Zarabianie w iMoto powoduje wzrost Salda danego Użytkownika Portalu, z zastrzeżeniem, że mogą być one wydatkowane jedynie w ramach transakcji handlowych realizowanych w Portalu – nie mogą one zostać przekazane na odrębny, zewnętrzny rachunek bankowy.